نماهنگ | «به اذن خدا»

نماهنگ | «به اذن خدا»

   10:04 / 17:07 ترجمه شنیدنی و تاثیرگذار سوره واقعه

10:04 / 17:07 ترجمه شنیدنی و تاثیرگذار سوره واقعه

بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دانشکده دندان پزشکی

بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دانشکده دندان پزشکی