شرح وظایف واحد خواهران

۱ – اجرای ضوابط و خط مشی‌های ابلاغی از سوی مسئول مافوق
۲ – انجام امور اتوماسیون اداری و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی
۳ – حضوری جدی و فعالیت مستمر در خوابگاههای دانشجویی دختران و توجه به مشاوره آنها
۴ – تلاش در جهت ایجاد فضای معنوی توأم با نشاط از طریق نظارت بر خوابگاهها و برنامه‌ریزی جهت انجام فعالیت‌های دینی، فرهنگی و سیاسی در خوابگاههای دختران
۵ – برگزاری جلسات مشاوره ویژه دختران دانشجو در خوابگاهها
۶ – فراهم کردن زمینه پاسخگویی به شبهات و ابهامات دانشجویان دختر جهت ارتقای بینش فرهنگی سیاسی و اعتقادی دانشجویان
۷ – ایجاد ارتباط، تعامل و همکاری مستمر با مسئولین امور زنان دانشگاه و مراکز مرتبط با مسائل زنان در سطح شهرستان با هماهنگی مسئول نهاد
۸ – ارتباط با اساتید خانم و برنامه‌ریزی جهت جذب و مشارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی
۹ – ارتباط مستمر با مخاطبین خاص در دانشگاهها، دانشجویان غیر ایرانی، نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی و …
۱۰ – ارتباط مستمر و فعال با خواهران تشکل‌های مختلف دانشجویی به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر تشکل‌ها و فراهم نمودن زمینه وفاق و تشریک مساعی در میان نیروهای فعال فرهنگی سیاسی خواهران در دانشگاه
۱۱– ارتباط مستمر با ادارات امور خواهران در ستاد و ارائه پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیت خود
۱۲ – رصد فضای فرهنگی سیاسی و شناسایی جریان‌های فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان
۱۳ – شناسایی،‌ جلب و جذب مشارکت خواهران دانشگاهی فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان
۱۴ – شرکت در شورای برنامه‌ریزی دفتر نهاد، شوراهای استانی، راهبردی استادی و مشورتی دانشجویی دانشگاه
۱۵ – شرکت در جلسات و نشست‌های سالیانه که از طریق دفتر مرکزی اعلام می‌شود
۱۶ – پیشنهاد و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی سیاسی مصوب و اسیر فعالیتهای دفتر
۱۷ – شرکت در دوره‌های آموزشی (حضوری و غیرحضوری) دفتر مرکزی
۱۸ – انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست و تسلیم گزارش کار به مسئول مافوق

فایل ها